top of page
מתודולוגיות מקובלות להערכות שווי

בעולם הערכות שווי החברות ישנן מספר שיטות מקובלות להעריך שווי. השימוש בשיטות המקובלות הינו בהתאם לאופי הפעילות בחברה, שלב החיים שלה (בוגרת, סטארט אפ, חדלות פרעון וכדומה) ופרמטרים נוספים. להלן הגישות המקובלות:

גישת ההשוואה 

מתייחסת לעסקאות בפועל בהון החברה אשר שוויה מוערך, או לעסקאות בחברות דומות אשר נסחרות בשווקים הציבוריים. עסקאות צד ג' בהון החברה, בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר לשווי ההוגן, אם הן  נעשות בתנאי שוק. במסגרת שימוש בעסקאות בחברות דומות, ישנן שתי שיטות עיקריות. הראשונה, הידועה בדרך כלל כשיטת העסקאות המנחות, כרוכה בקביעת מכפילים לפי מכירות חברות בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים והחלת המכפילים הללו על החברות הנדונות. השנייה, הידועה כשיטת החברה הציבורית המנחה, כרוכה בזיהוי ובחירת חברות ציבוריות בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים לחברה אשר שוויה מוערך. לאחר זיהוי חברות ציבוריות, ניתן לגזור את המכפילים, לתאם אותם לשם השוואה, ולאחר מכן להחילם על החברה הנדונה לשם הערכת שווי הונה או הונה המושקע.

גישת ההכנסה (היוון תזרימי המזומנים)

גישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי ערך של נייר ערך או נכס הינו הערך הנוכחי של יכולת ההכנסה העתידית אשר זמינה לחלוקה למשקיעים בנייר הערך או בנכס. שיטה מקובלת לפי גישת ההכנסה הינה ניתוח תזרים מזומנים מהוון. ניתוח תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה המתאימה והיוונו לערך הנוכחי לפי שיעור היוון מתאים. על שיעור ההיוון  לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה, וכן הסיכון הכרוך בבעלות בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך.

גישת השווי הנכסי 

 

מבוססת על המושג של החלפה כאינדיקאטור לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מאשר הסכום עבורו היה יכול להחליף את הנכס. גישת השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש או החלפת הנכס, בניכוי פחת כתוצאה מהתדרדרות פיזית והתיישנות תפקודית, במידה וישנן וניתנות למדידה. גישה זאת בדרך כלל מספקת את האינדיקציה האמינה ביותר לגבי ערכם של שיפורים בקרקע, בניינים למטרה מיוחדת, מבנים מיוחדים, מערכות ומכונות וציוד מיוחדים. מתוך שלוש הגישות להערכת שווי, הגישה מבוססת הנכסים בדרך כלל נחשבת לחלשה ביותר מבחינה קונספטואלית.

ראוי לציין כי כל אחת מהגישות, קיים מגוון של שיטות על מנת לסייע באמידת הערכת השווי. קביעת שיטת הערכת השווי הינה לפי ענף פעילות החברה, כמו גם שלב הפיתוח שלה, מצבה הפיננסי והערך אותו מעריכים (שווי פעילות, שווי חברה, טכנולוגיה מותג וכדומה).

bottom of page