top of page

Solutions to Develop Brands & Businesses

לחברת CValue מומחיות ספציפית, ניסיון רב שנים והצלחה מרובה במתן חוות דעת ועדויות בבתי משפט ובוררויות. צוות המומחים ממשרדנו זוכה להערכה רבה מצד שופטים ומצוטט בפסקי דין ותקדימים רבים. כמו כן, משרדנו ממונה מטעם בתי המשפט ובוררים מובילים למתן חוות דעת אשר בהן נעזרים השופטים לצורך קביעותיהם בפסקי דינם.

ניסיוננו הרב משמש אותנו למתן חוות דעת בבתי משפט, באשר לאומדן נזק או רווח, כתוצאה מפעולות עסקיות, הפחתות הון,   רשלנות, חדלות פירעון, תביעות ייצוגיות, נגזרות ונושאים כלכליים נוספים. במסגרת עבודתנו אנו מלווים את החברות הן בבניית חוות הדעת והן במתן עדות בבתי המשפט השונים. בנוסף, אנו מלווים עורכי דין רבים  בבניית חקירות למומחים כלכליים וביסוס

.הטענות הכלכליות

:השירותים שלנו

  • התנהלות דירקטורים ותביעות ייצוגיות - מתן חוות דעת באשר להתנהלות דירקטורים, וסבירותה הכלכלית. 

  • אומדן נזקים - בחינה של נזקים שנגרמו למוניטין, מותג, שווי חברות, וכדומה בעקבות פעולות שונות בחברות והנזק שנגרם בעקבותיהן.

  • שווי חברות - מתן חוות דעת לבית משפט באשר לשווי חברות, 

  • מיסים - מתן חוות דעת באשר לסוגיות מיסוי והערכות שווי לצרכי מס.

  • חוות דעת חשבונאיות - מתן חוות דעת באשר לסוגיות חשבונאיות והתאמת דוחות כספיים במקרים מורכבים.

  • הפחתות הון - מתן חוות דעת לבית משפט באשר לכושר פירעון התחייבויותיה של החברה במטרה לאשר חלוקת דיבידנד אשר אינה עומדת במבחן הרווח.

  • חלוקת רכוש - מתן חוות דעת מטעם בית משפט וליווי חברות באשר לשווי רכוש בהליך גירושין.

bottom of page