top of page

Solutions to Develop Brands & Businesses

למשרדנו ניסיון בביצוע אלפי הערכות שווי לחברות, קרנות וגופים מהגדולים בישראל במגוון ענפים שונים: מסחר ותעשייה, היי טק, קלין טק, ביו מד, נפט וגז, שירותים וכדומה.

המומחים במשרדנו דואגים להתעדכן ולעמוד בחזית הידע והכללים החשבונאיים והמיסויים השונים. בנוסף, לשם שמירה מתמדת על רמת המקצועיות, משרדנו מנוי ומתעדכן בפרסומים המקצועיים המובילים ביותר בישראל, באירופה ובארה"ב.

C-Value מכירה בצורך של לקוחותיה לביצוע עבודות אמינות ומהירות אשר יקלו את על התהליכים אל מול גורמי הביקורת והרשויות השונות ויספקו ערך אל מול מס הכנסה.

:השירותים שלנו

  • הערכות שווי לצרכי מס - הערכת שווי חברות, קניין רוחני, מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים נוספים לצרכי קביעת בסיס המס.

  • הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים (PPA) - בחינת שווי נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין לאחר מיזוגים ורכישות לצורך הצגתם בדוחותיה הכספיים של הרוכשת.

  • בחינת ירידת ערך (Impairment) - הערכת שווי חברות ונכסים לצורך בחינת ירידת ערכן בדוחות הכספיים של המחזיקים בהן.

  • הערכת שווי אופציות (ESOP), הלוואות ומכשירים פיננסיים -  לצורך דוחות כספיים ומס.

  •  מכשירים פיננסיים נגזרים - הערכת מכשירים נגזרים לצורך הצגתם בדוחות הכספיים.

  • חוות דעת שווי לצורך מס הכנסה - חוות דעת כלכליות המשמשות להצגה בפני רשויות המס ובתי משפט במידת הצורך.

bottom of page