top of page

Solutions to Develop Brands & Businesses

הניסיון הרב בבחינת עסקים וההשלכות של החלטות עסקיות בהם מאפשר לנו לבנות תכניות עסקיות ישימות ולהעניק למשתמשים בהן כלים להצלחתן.

התכניות אשר נבנות על ידינו משלבות את בחינת פעילות החברה עצמה ומוצריה כמו גם את בחינת מצב השוק, התחרות והתנאים החיצוניים. הדגש בעבודות אלו הנו על האפשרות ליישומן של התכניות הלכה למעשה. 

בנוסף לבניית תוכניות, אנו מסיעים למשקיעים רבים בבחינת תכניות לפני השקעה וכדאיות השקעה במיזמים שונים. הראייה הרחבה של אלפי עסקאות ומדידת הצלחתן לאורך זמן, מאפשרת למומחי החברה לבחון את האפשרות ליישום התוכניות וסיכויי הצלחתן

 

:השירותים שלנו

  • סקירת שווקים - איפיון לקוחות, בחינת חסמי כניסה, בחינת התחרות, מיפוי מגמות וכיווני התפתחות השווקים השונים כמו גם האפשרות הריאלית לחדור אליהם.

  • בניית תכנית הפעלה - בחינת פעילות החברה ותכנון לוחות GANT ותכניות הפעלה הכוללות לוחות זמנים, הפעולות הדרושות, זמני חדירה לשווקים, כמות העובדים והמשאבים הדרושים לשם השגת יעדי החברה.

  • תחזיות תזרימי מזומנים - בהתאם לתכנית ההפעלה וניתוחי השוק השונים, בניה של תחזית תזרימי המזומנים אשר תשקף את הפוטנציאל של החברה, תמחיר מוצריה, ניתוחי  - Breake Even point ומשך הזמן להשאת רווחים.

  • תמחיר ובחינת היקפי השקעה דרושים -  בחינת אטרקטיביות השקעות, הזמן להחזר ההשקעה, IRR, NPV וגיבוש הצעה אטרקטיבית למשקיע.

  • בחינת מיזמים - בחינה עבור משקיעים של פוטנציאל במיזמים, כדאיותם, היקף ההשקעות ומבנה העסקה.

bottom of page