top of page

Solutions to Develop Brands & Businesses

הניסיון הרב בעסקאות מיזוגים ורכישות (M&A), כמו גם בפירוק שותפויות, הצעות רכש, הנפקת חברות ובחינת כדאיות השקעות מאפשר למומחים בחברתנו להעניק סיוע בקביעת השווי ההוגן לעסקאות.

כמו כן, אנו משתמשים בידע ובניסיון הנצבר במאות עסקאות ובמעקב אחר החברות לאחר ביצוע העסקה, על מנת לקבוע את מבנה העסקה האופטימלי שישרת את האינטרסים של לקוחותינו ויאפשרו לעסקאות להצליח. הראייה הרחבה של אלפי עסקאות ומדידת הצלחתן לאורך זמן, מאפשרת למומחי החברה לבחון את האפשרות ליישום התכניות ו את סיכויי הצלחתה הלכה למעשה.

במסגרת פעילותנו בתחום שוק ההון אנו בוחנים את כדאיות והוגנות העסקאות, וכל הפרמטרים האחרים הקשורים להן, לשם הצגת תמונה מלאה לדירקטורים ובעלי המניות באשר לכדאיות עסקאותיהם, הן בעסקאות עם בעלי עניין, הן במיזוגים או הצעות רכש והן בהפחתות הון וחדלות פירעון. במסגרת בחינת עסקאות בשוק ההון אנו עומדים בקשר שוטף ושומרים על קשרים טובים עם הרשות לניירות ערך, הבורסה, כונס הנכסים הרשמי וגופים נוספים.

 

:השירותים שלנו

  • הנפקות - סיוע לחברות בהערכות שווי וחוות דעת לכדאיות הנפקות בבורסה בישראל, באירופה וב Nasdaq.

  • Fairness Opinion והצעות רכש -סיוע לדירקטוריונים של חברות ציבוריות ומתן חוות דעת בלתי מוטה של שווי עסקאות ומהלכים עסקיים של חברות וכדאיותם.

  • הערכות שווי לעסקאות - סיוע בקביעה, הן מצד הרוכש והן מצד הקונה, של שווי החברה/ המניות מנקודת ראותו של הלקוח.

  • דיו דיליג'נס עסקי - בחינת נתוני החברה, הפוטנציאל העסקי בה, בשוק ובסינרגיות הקיימות במיזוג וישימות של אלו בפועל.

  • קביעת יחסי מיזוג -  בחינה של חברות אשר מתמזגות וקביעת יחס האחזקה של בעלי המניות לפני המיזוג במניות החברה המשותפת.

  • סיוע בגיבוש מבנה עסקה - בניית מבנה עסקה (רכישה בשלבים Earn Out, עסקת נכסים) אשר ימקסם את הפוטנציאל של לקוחותינו, ימנע ניגודי עניינים ויאפשר את השגת יעדיה של החברה החדשה.

  • חלוקות דיבידנד והפחתות הון - ניתוח של יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בעקבות חלוקות דיבידנד לצורך בית משפט ודירקטוריון החברות.

bottom of page